Företagsgåvor

Matgåvor & Godis
Gåvorkort
Inredning m.m

Sommarpresenter

Vårt miljöarbete

Miljöarbete
Företagets huvudsakliga miljöpåverkan är våra produkter efter kundens förbrukning och transporter av råmaterial och färdiga varor.

Miljöledningssystemet bygger på den vedertagna modellen PCDA (ständiga förbättringar).

Planera
Genomgång av de betydande miljöaspekterna samt kontroll av de senaste lagkraven. Planeringen mynnar ut i detaljerade mål samt en handlingsplan över det kommande året hur dessa mål skall nås. Då verksamheten är varierad volym- mässigt utvecklar vi nyckeltal för att kunna mäta prestandan mot planen

Genomförande
Målen och nyckeltalen kommuniceras ut med tydliga mål för varje roll i företaget. Utbildning sker i samband med implementeringen.

Följa upp
Uppföljning sker enligt de frekvenser som respektive mål anger. Avvikelser och målen följs upp månadsvis på ledningsmöten. Internrevision av miljömålen sker fyra ggr per år av VD.

Förbättra
Månadsvis sker ledningens genomgång, där sker uppföljning av kvalitets- och miljöledningssystemet. Beslut om åtgärder för att åstadkomma planerade resultat, beslutar om nya mål, övergripande förbättringar m.m.

Miljöpolicy
Med miljön i tanken i varje handling!

Det innebär att alla alltid skall ha en miljösyn på allt de gör, det är bara vid ett högt medvetande vi kommer att nå våra mål.

Helhetssyn - vi skall alltid se till hela kedjan där bolaget är en liten del vid val av leverantörer, kunder & produkter.

Ständiga förbättringar - grunden för hela miljöarbetet är att sträva efter att varje dag göra vår miljöpåverkan mindre i alla led.

Resursutnyttjande - hänsyn ska tas till produkternas hela livscykel. Bolaget förser marknaden med en mängd produkter varje år. Efter förbrukning blir dessa produkter så småningom avfall. Då är det viktigt att våra produkter inte sprider miljöfarliga ämnen. Samtliga leverantörer skall vara ISO14001 certifierade.

För våra produkter har vi stämt av våra miljökrav för våra tjugo största leverantörers kemikalieinnehåll i produkterna så de uppfyller våra krav. Vi uppdaterar våra krav vart efter REACH den nya kemikalielagstiftningens krav växer fram.

Störst miljöbelastning har våra transporter av varor till våra kunder samt från våra leverantörer. Vi använder därför endast transportörer som har certifierat miljöledningssystem enligt ISO 14001 samt arbetar aktivt med miljöfrågor. Vi samordnar kundbeställningar så varor hem till oss från samma leverantör inte kommer med än max 2ggr per vecka för att minska antalet inleveranser.

Källsortering - vi sorterar vårt avfall på fraktioner som hushållsavfall, wellpapp, mjuk plast, trä och kontorspapper, tyg, lysrör, icke brännbart material, elektronik och batterier.

Vårt CSR-arbete

På Segmenta är vi måna om människa och miljö i hela produktions- och distributionskedjan av våra produkter som vi saluför.

Vi arbetar med våra leverantörer för att säkerställa att produktionen av våra produkter sker under tillfredsställande förhållanden. Vi har som krav att våra leverantörer skriver på och följer vår Uppförandekod.

Uppförandekoden bygger på ILO:s konventioner för skydd av arbetares rättigheter, FN:s deklarationer om mänskliga rättigheter och OECD:s riktlinjer för multinationella företag.

Följande huvudområden ingår:
- Förbud mot barnarbete
- Rätt till facklig anslutning och till kollektiv förhandling
- Förbud mot diskriminering
- Förbud mot tvångsarbete
- Hälsa och säkerhet på arbetsplatsen
- Lön och ersättning
- Arbetstid
- Miljö och säkerhet
- Införande av socialt ansvarstagande
- Motverka mutor och korruption

Vi köper inget av leverantörer som ej kan stå bakom detta genom att signera våra etiska regler/uppförandekod.

Då vi är en aktör som inte producerar egna produkter utan köper och säljer vidare har vi som vi beskriver ovan valt att koncentrera vårt arbete inom CRS vid leverantörsprövning.

Vi hänskjuter krav som våra kunder har mot våra leverantörer.

CRS-arbetet är en del i vår leverantörsprövning, prövningen följer en utarbetad checklista som kontrollerar flera delar där skatter etc ingår.

En djupare kontroll sker då företag har produktion i låglöneländer och länder där korruptionen är hög.

Uppföljning
Alla kan alltid klara en granskning, det är därför viktigt att vi arbetar systematiskt. Genom att vi följer alltid upp våra leverantörers CSR arbete vid leverantörsmöten där ett antal frågor gällande CRS ställs och följs upp.